Trafikhinder Klockarevägen

Vecka 19, nästa vecka, kommer vi att placera ut trafikhinder på delar av Klockarevägens gång- och cykelbana. Det visar sig tyvärr att biltrafikanter kör upp på GC-banan vid möte, vilket så klart är en trafikfara.

Vidare kommer vi att sätta upp en bilspärr på GC-banan förbi Vårdcentralen, det har visat sig att bilar ibland kör in på fel vägbana vilket vi nu förhindrar.

Föreningsstämman 2021

P.g.a. pandemin har vi inte kunnat genomföra föreningsstämman i mars enligt stadgarna. Samfälligheter kan dessutom inte genomföra stämman digitalt enligt gällande regler, därför är vi hänvisade till att skjuta på stämman till i höst.

Enligt REV (Riksföreningen Enskilda Vägar) som vi tillhör agerar man som om årsmötet har ägt rum och sedan får besluten fattas retroaktivt, det gäller t.ex. debiteringslängden, budget, utbetalning av arvoden, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Hoppas alla har förståelse för detta.

Bifogar filer avsedda för föreningsstämman

Budget 2021

Rev.rapport

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Cykeltävling Relsbovägen 21 augusti

På morgonen den 21 augusti har Göteborgsgirot www.goteborgsgirot.se ansökt om att få köra ett 210 km lopp på bl.a. Mollsjövägen/Relsbovägen, från Gråbovägen och till Gamla Kilandavägen.
Cyklisterna kommer att starta på Heden inne i centrala Göteborg mot Hisingen och vidare mot Mollsjövägen. Starten är planerad till kl 07.30 på morgonen och täten kommer att passera er väg någon gång mellan kl 08.00-09.00.
Loppet har en tävlingsklass som eskorteras utav MC-polis och skall då ha så fri väg som möjligt. När tävlingsklassen har passerat så kör resterande cyklister i motionsklass och skall då följa trafikregler precis som alla andra. Tävlingsklassen passerar Mollsjövägen på några få minuter men det är mycket motorcyklar, följebilar m.m. så det är ett stort kompakt entourage som passerar i relativt hög hastighet för att följas av mer utspridda cyklister/klungor.
Tider/datum kan komma att ändras men vi kommer i så fall att meddela er i god tid.
Det kommer att sättas upp lite pilar och skyltar med Cykellopp några dagar innan loppet går och vi kan komma att skicka ut ett informationsbrev innan loppet till alla som bor utmed bansträckningen.

Senarelagd föreningsstämma

Enligt våra stadgar ska vi ha föreningsstämma (årsmöte) senast i mars. Detta är inte möjligt i år beroende på pandemin. Tyvärr medger inte lagen att vi har digitalt möte, vilket annars skulle vara ett alternativ.

Vi kommer därför att skjuta på mötet fram till efter sommaren och får återkomma med ett mer exakt datum när vi ser att det är genomförbart.

Enligt REV:s (Riksföreningen Enskilda Vägar) rekommendation kommer vi att debitera enligt uppdaterad debiteringslista i vanlig ordning med förfallodatum 30 april. Debiteringslängden för då godkännas i efterhand när föreningsstämman fysiskt genomförs. Detsamma gäller avgifter och arvoden, som kommer att vara oförändrade jämfört med 2020.

Styrelsens sammansättning kvarstår fram till föreningsstämman.

Dock går det alldeles utmärkt att skicka motioner i nuläget, dessa kommer att behandlas på kommande styrelsemöten.

Vi har tyvärr ingen vald valberedning, så har du förslag på styrelsemedlem eller suppleanter är det också välkommet – skicka PM med en motivation och kontaktuppgift.

Vi hoppas alla har förståelse för denna åtgärd som är i linje med de rekommendationer vi fått.

Släckt belysning

Om du ser att en armatur har slocknat så anmäl detta via ”Fixa min gata”. Det är inte Ale El som fixar byte av  glödlampor eller andra belysningsfel numera, utan annan entreprenör som kommunen har avtal med.