Nödinge Vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1971 enligt lagen om enskilda vägar (EVL) från 3 september 1939. Senaste ombildningen skedde 2003.

Vi är väghållare för vägar såväl i tätorten som på landsbygden. För närvarande (februari 2018)är det ca 690 fastigheter som representerar ca 1 100 andelar i samfälligheten.

Väghållningsskyldighet för enskilda vägar regleras enligt Anläggningslagen (AL).

Samfälligheten bildas för att förvalta av Lantmäteriet beslutad gemensamhetsanläggning, som i vårt fall heter Ale Nödinge ga:10.

Vem som ska vara väghållare för en väg bestäms av vägföreningens styrelse och grundar sig på vad kommunen angett i sin detaljplan. Fastställandet sker genom förrättning som Lantmäteriet gör.

OBS! För att försäkra dig om att få info på ett enkelt sätt så “Prenumerera på senaste nytt” genom att registrera din e-mailadress här till höger