Historik

Nödinge tätort var fram till 60-talet dominerat av ca 9 stycken bondgårdar samt ett mindre antal enfamiljshus, främst längs Fägatan. Ja, den hette så, namnet var dock inte fint nog när Nödinge växte utan döptes då om till Klockarevägen. Fägatan var den väg korna gick till skogen för bete förr i tiden.

Ale kommun är ett senare påfund och består av en sammanslagning av ett antal kommuner, varav Nödinge kommun var en.

Fram till 1971, då Norra Nödinge Vägförening (namnändrades 2011 till Nödinge Vägförening) bildades var de flesta enskilda vägar en egen vägförening, om dessa var registrerade föreningar eller inte vet jag inte. 1971 slogs dessa dock ihop och bildade en enda stor samfällighet som förvaltar gemensamhetsanläggningen Ale Nödinge ga:10. Vid bildandet representerade de ingående vägarna en sträcka av ca 19 km, idag förvaltar vi uppskattningsvis ca 25 km.

I slutet av 60-talet och 70-talet startade expansionen av Nödinge i och med byggandet av Södra Klöverstigen och senare Norra Klöverstigen. Detta var möjligt genom att kommunen köpte upp mark av bönderna, som var de största markägarna i Nödinge på den tiden. Nästa stora milstolpe var byggandet av Ale Torg som gjorde att expansionen tog fart igen och under senare är har området tillhörande Backa Säteri och Fagerhult (vid Vimmersjön) varit de mest expansiva områdena.

Enskilda fastigheter har naturligtvis byggts i en jämn takt under A?ren samtidigt som många fritidsbostäder, speciellt runt Vimmersjön, har övergätt till permanentboende.

Nödinge Vägförening bestod av 93 fastigheter vid bildandet 1971, 2018 är vi ca 690 fastigheter representerande ca 1 100 andelar och vi växer fortfarande.

Föreningen har genom förrättningar ombildats tre gånger, 1981, 1995 och 2003.

Att i detalj här redogöra för dessa förändringar vore för utrymmeskrävande, men det har i stort handlat om huruvida det ska vara kommunen eller vägföreningen som ska förvalta vägar i tätorten eller inte. Detta har svängt genom åren, t.ex. var gamla E45:an tidigare en väg som ingick i vägföreningen, det låter märkligt idag.

2003 skedde dock en stor förändring, då? ändrades underlaget för debitering fr ån att tidigare beräknas utifrån taxeringsvärdet till att beräknas utifrån andelar beroende på användandet av vägen, mer om detta under fliken debitering.

Ronny Eriksson, ordf